โครงการวันศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมโครงการวันศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง BU Diamond Hall อาคาร A3ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยการนำนักศึกษาที่มีความสามารถ และสนใจทางด้าน นาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพบูชาคุณครู บูรพาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชฃาความรู้ให้แก่นักศึกษา   รวมทั้งการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมของนักศึกษากับสถาบันต่างๆที่เป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการแสดงของสถาบันรัชต์ภาคย์ได้นำเสนอการแสดงชุด “นารีศรีอีสาน”

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นายอดิศักดิ์ ภาคี       เจ้าหน้าทีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

 1. นางสาวมณีรัตน์  ภูแสงสั่น                       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
 2. นายเกรียงไกร  วงศ์อุดม                           สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
 3. นายเอกมล  ทองเฟื่อง                                   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
 4. นางสาววงศ์ศิริ  มั่นพุด                                    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
 5. นางสาวจุฑารัตน์  สุกจำรัส                             สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
 6. นางสาวอุไรวรรณ  ชัยเนตร                             สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 7. นางสาวอรุณี  ข้องหลิม                                    สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 8. นางสาวสุธาทิพย์  บุญพิภักดิ์                          สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 9. นางสาวดวงดาว ฉลาดธัญกิจ                         สาขาวิชาบัญชี
 10. นางสาวนภัสสร ภาชนะปรีดา                          สาขาวิชาบัญชี
 11. นายธนพล หาญชิงชัย                                       คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 12. นายกิตติศักดิ์  สุขแสงงาม                               คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Comments are closed.