เข้าร่วมงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ วังปารุสกวัน ถ.ศรีอยุธยา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ

งานรื่นรมย์ชมวัง   เป็นกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์ตำรวจได้มีนโยบายจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับเรื่องราวของวงการตำรวจไทยที่มีความน่าสนใจมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ซึ่งภารกิจของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านกิจกรรมอันหลากหลายในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสเรียนรู้และซึมซับเรื่องราววิถีไทยได้อย่างเข้าใจง่าย จากการนำเสนอในรูปแบบสาระบันเทิงโดยใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสามารถอ้างอิงได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน โดยทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยดังนี้

๑.การแสดงฟ้อนไทพวน

๒.การแสดงชุดสารฮักนางผมหอม ๓.ระบำดอกบัว

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ปิย  สุดิสุสดี       รองประธานคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม

นายอดิศักดิ์ ภาคี           เจ้าหน้าทีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาที่ร่วมโครงการ

๑) นางสาวมณีรัตน์  ภูแสงสั่น   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๒) นายเกรียงไกร  วงศ์อุดม     สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๓)นายเอกมล  ทองเฟื่อง    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๔) นางสาววงศ์ศิริ  มั่นพุด          สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๕) นางสาวจุฑารัตน์  สุกจำรัส        สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๖) นางสาวนภัสสร ภาชนะปรีดา     สาขาวิชาบัญชี

๗) นางสาวสุธาทิพย์  บุญพิภักดิ์    สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๘) นางสาวดวงดาว ฉลาดธัญกิจ   สาขาวิชาบัญชี

๙) นางสาวนภัสสร ภาชนะปรีดา   สาขาวิชาบัญชี

Comments are closed.