โครงการ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖

วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วราชอาณาจักรได้พร้อมกันจัดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เป็นมหกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมซึ่งรวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๒ และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ เข้าด้วยกัน จัดขึ้นตามแนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี: ๗๐๐ ปี สังคีต–ศิลป์แห่งสยามประเทศ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต่กรุงสุโขทัย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งพระบรมราชูปถัมภกและศิลปิน เป็นเหตุให้บ้านเมืองวัฒนาสถาพรด้วยสมบัติทางวัฒนธรรมสืบมาจนทุกวันนี้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น“วิศิษฏศิลปิน” ผู้เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ และทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคง  ทั้งนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ได้ส่งผลงานการแสดงในชื่อชุดว่า “มณีศรีมันตราถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ”

ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ปิย  สุดิสุสดี       รองประธานคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม

นายอดิศักดิ์ ภาคี            เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

 • 1.นางสาววงศ์ศิริ  มั่นพุด
 • 2.นางสาวจุฑารัตน์  สุกจำรัส
 • 3.นายเอกมล  ทองเฟื่อง
 • 4.นายเกรียงไกร  วงษ์อุดม
 • 5.นางสาวสุธาทิพย์  บุญพิภักดิ์
 • 6.นางสาวมณีรัตน์  พ้นภัย
 • 7.นางสาวอรุณี  ข้องหลิม
 • 8.นางสาวดวงดาว  ฉลาดธัญกิจ
 • 9.นางสาวนภัสสร  ภาชนะปรีดา
 • 10.นางสาวอุไรวรรณ  ชัยเนตร
 • 11.นางสาวอาณัฐญาภรณ์  เต่าโพรง

Comments are closed.