ประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี  วันที่ 17-19  พฤศจิกายน 2558 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อาคาร50 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นายอดิศักดิ์ ภาคี       เจ้าหน้าทีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาที่ร่วมโครงการ

๑) นางสาวมณีรัตน์  ภูแสงสั่น   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๒) นายเกรียงไกร  วงศ์อุดม     สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๓)นายเอกมล  ทองเฟื่อง    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๔) นางสาววงศ์ศิริ  มั่นพุด          สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๕) นางสาวจุฑารัตน์  สุกจำรัส        สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

๖) นางสาวนภัสสร ภาชนะปรีดา     สาขาวิชาบัญชี

๗) นางสาวอรุณี  ข้องหลิม            สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๘) นางสาวสุธาทิพย์  บุญพิภักดิ์    สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๙) นางสาวดวงดาว ฉลาดธัญกิจ   สาขาวิชาบัญชี

๑๐) นางสาวนภัสสร ภาชนะปรีดา  สาขาวิชาบัญชี

Comments are closed.