สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน นาฏยปรียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร จังหวัดนครปฐม

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัส ทั้งด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ โดยจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนจากทั่วประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านไทย อันเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ 101 สถาบัน การแสดงศิลปวัฒนธรรมกว่า 150 ชุดการแสดง

ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัชต์ภาคย์ได้นำ 2ชุดการแสดงเข้าร่วมการแสดง ได้แก่ “ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์” ซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบันรัชต์ภาคย์ที่เกี่ยวกับการฝึกสมาธิ และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมในงานครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ปิย สุดิสุสดี รองประธานคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม

นายอดิศักดิ์ ภาคี เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

• นางสาวมณีรัตน์ พ้นภัย

• นายเอกมล ทองเฟื่อง

• นายเกรียงไกร วงษ์อุดม

• นางสาวสุธาทิพย์ บุญพิภักดิ์

• นางสาวดวงดาว ฉลาดธัญกิจ

• นางสาวนภัสสร ภาชนะปรีดา

• นางสาวฟ้าใส แสนสุรินทร์

• นางสาวมาเรียม พลายแก้ว

• นางสาววศินี เจิมศักดิ์

• นางสาวสุดาวัลย์ แสนทองรบ

• นางสาวณิชกานต์ อาจรงค์

• นายเจตนิพัทร์ ทะนะกุล

Comments are closed.