สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”

สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗  “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัชต์ภาคย์ได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยชุด “มณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์” ซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบันรัชต์ภาคย์ที่เกี่ยวกับการฝึกสมาธิ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงในงานครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ปิย  สุดิสุสดี       รองประธานคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม

นายอดิศักดิ์ ภาคี            เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

  • นายเกียรติศักดิ์ แซ่ฉั่ว
  • นางสาวมณีรัตน์ พ้นภัย
  • นายเอกมล ทองเฟื่อง
  • นายเกรียงไกร วงษ์อุดม
  • นางสาวสุธาทิพย์ บุญพิภักดิ์
  • นางสาวอรุณี ข้องหลิม
  • นางสาวดวงดาว ฉลาดธัญกิจ
  • นางสาวนภัสสร ภาชนะปรีดา

Comments are closed.