ประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมประกวดการ…

Continue reading